ELKÉSZÜLTEK A KÁLDOR ADOLF SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAIVAL

Be­fe­jeződött a Káldor Adolf Szak­orv­o­si Ren­delőintézet 2014 júniusában kezdődő felújítása. A közel 220 millió Ft-os beruházás 85%-át európai uniós forrás, a fenn­ma­radó 15%-ot pedig Bu­da­fok-Tétény Bu­da­pest XXII. kerület Önkormány­za­ta biz­tosította.

A felújításra azért volt szükség, hogy a földgáz, mint fos­szi­lis ener­gia­hor­dozó fel­használásának mennyiségét a lehető leg­na­gyobb mértékben csökkentsék, építészeti és gépészeti be­avat­kozások­kal. A beruházás során felújították a hom­lok­zat, a lapos tető és a padlásfödém hőszi­ge­telését, il­let­ve a fűtött tér felé eső részének szi­ge­telését, továbbá elvégezték a nyílászárók cseréjét és hőszabályzó radiátor­sze­le­pe­ket is fel­sze­rel­tek.

Az épület fűtésére a felújítást megelőzően je­lentős mennyiségű földgázt használtak fel. Ennek csak ki­sebb részét használták meleg víz előállítására. Az épület kazánjait két éve cserélték ki, a rossz állapotú épület­szer­ke­ze­tek cseréjére pedig most sikerült anya­gi forrást találni.

A mos­ta­ni felújításnak köszönhetően a földgáz-fel­használás évente több mint 35 ezer m3-rel csökken majd, ami­vel éves szin­ten közel 8,5 millió for­in­tot takarít meg a kerület, és mint­egy 78 tonnával ke­ve­sebb szén-di­o­xid kerül a levegőbe. A szak­ren­delő fenn­tartási költsége pedig éves szin­ten 8,5 millió for­int­tal csökken­het.

Nap­ele­mek segítségével a jövőben tovább kívánják csökken­te­ni a ren­delő re­zsiköltségét. Ehhez már most, a tetőszi­ge­telési munkála­tok­kal egy időben ki­a­lakították a nap­kol­lek­torok csat­la­kozási pont­ja­it, hogy azo­kat ráköthessék majd a meleg víz hálózatra.

A fél évszázad­dal ezelőtt felhúzott épület­együttes je­len­le­gi formáját a 80-as évek elején nyer­te el. Bár a ren­delőintézet új hom­lok­za­ti felszíneket ka­pott a szi­ge­telés után, a városkép miatt az épület formája és színe nem válto­zott.

MEGOSZTÁS