Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

1. Bevezető

A Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Intézmény vagy DESZ), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Intézmény aktuális és érvényes adatkezelési és adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) elérhető a www.egeszseg22.hu internetes címen is.

Az Intézmény a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 1.1. Mellékletek

1.2. Fogalommeghatározások

A fogalommeghatározásokat a következő rendeletek és törvények aktuális szövegezésében találhatók meg:

2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft 
Székhely: 1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5-9. 
E-mail elérhetőség: igazgatosag@egeszseg22.hu 
Cégjegyzésszám: 01-09-921415 
Adószám: 18229240-2-43 
Telefonszám: +36 1 229 1777 
Képviseletre jogosult: Dr. Kiss Norbert 
Név Ügyfélfogadás Elérhetőség 
Firnága László
adatvédelmi tisztviselő 
csütörtöki munkanapokon 10:00-től 14:00:-ig 1221 Budapest, 
Káldor Adolf u. 5-9. 4 emelet
telefon: +36 1 4820 048
email: gdpr@egeszseg22.hu 
Hajduczky Mariann
adatvédelmi munkatárs 
munkanapokon 8:00-tól 14:00-ig 

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Intézmény tevékenységének adatkezelése törvényi felhatalmazáson, ráutaló magatartással az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. 

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése! 3.1. A kezelt adatok köre

Az Intézmény az egészségügyi szolgáltatás nyújtása körében az alábbi adatokat kezeli:

3.2. Az adatkezelés célja

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének főbb célja

3.3. Az adatkezelés jogalapja

3.4. Az adatok tárolásának ideje

A személyes adatokat és személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az adatfelvételtől számítva a törvényben előírt ideig kell megóvni és őrizni. A megőrzésre nem kötelezett dokumentumokat és adatokat az érintett törlési kérelmének beérkezését követő 60 napon belül kell törölni.

3.5. Adatvédelmi hatásvizsgálat

Az adatbiztonsági kockázatok felmérését a minden magas kockázattal járó adatfeldolgozás esetében el kell végezni. A kockázatelemzést rendszeresen el kell végezni, minden egyes új folyamat bevezetése előtt.

A hatásvizsgálat folyamatáról, eredményéről minden esetben ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét. 

A hatásvizsgálatnak tartalmaznia kell:

4. Az ellátás és egyéb szolgáltatások igénybevétele

4.1. Az érintettek adatainak felvétele

Az Intézményben a betegellátás részben az előjegyzési rendszeren keresztül történik. Az előjegyzés során a medikai rendszerben (Intézmény tulajdonában álló infrastruktúrán) kerülnek rögzítésre a beteg személyes, és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges egészségügyi adatai.

Az egészségügyi dokumentáció vezetése a kezelőorvos kötelezettsége és az a medikai rendszerben történik.

A beteg az ellátás befejezését követően az egészségügyi dokumentáció (vizsgálati lelet, ambuláns lap, beutaló, zárójelentés, recept) egy példányát átveszi. Az ellátást követően a beteg, vagy közeli hozzátartozója, vagy meghatalmazottja – kérésre – a beteg dokumentációjába az alábbiakban szabályozott módon betekintést nyerhet, valamint azokról másolatot kaphat.

4.2. Betegdokumentáció másolat

Kérésére a betegdokumentációról készített másolat kiadása vagy betekintés biztosítása az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. 

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi dokumentáció megismerésnél is figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatásnak körültekintőnek és fokozatosnak, a beteg körülményeit figyelembe vevőnek kell lenni.

A beteg jogosult:

A beteg ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személy, az ellátás befejezését követően az általa teljes bizonyítóerejű magánokiratban felhatalmazott személy jogosult a másolat kiadásának kérésére, illetve átvételére.

Az érintett halála esetén – ha korábban másként nem rendelkezett – törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezelésével kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az orvosi dokumentációba betekinteni, valamint azokról másolatot kapni. A jogosultságot a kérelmező okirattal köteles igazolni. A másolat(ok) kiadása kizárólag eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt kérelem alapján történhet. A kérelem eredeti példányát az ügyirathoz csatoltan kell őrizni.

Az egészségügyi dokumentáció kiadása esetén a kért dokumentumokat a medikai rendszerben rögzítettek szerint kell kiadni. 

A dokumentumok kiadásáért az adatvédelmi tisztviselő felel.

A kiadás tényét a dokumentációban, és külön nyilvántartásban rögzíteni kell. A kiadást megelőzően az átvevő személyazonosságát, vagy meghatalmazását igazolni köteles. Az igazolás tényét az átvevő személyi adatainak és személyi igazolvány számának bejegyzése mellett rögzíteni kell. Amennyiben más, felhatalmazott személy kéri ki a dokumentációt, akkor a felhatalmazás dokumentumát is csatolni kell a betegdokumentációhoz.

Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében gyakorolható a betekintési, illetve a másolat kiadására vonatkozó jogosultság.

A cselekvőképes beteg közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

Amennyiben a beteg cselekvőképtelen és nincs a fentiek szerinti nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a fenti pontban foglalt korlátok közötti gyakorlására megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak:

Az EAVtv. 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyt, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy dokumentációjába való betekintési jog a beteget, meghatalmazásban megnevezett személyt, ilyen személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg.

Sürgős szükség esetén a kezelőorvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi és személyazonosító adat továbbítható az érintett hozzájárulása nélkül is.

4.2.1. Dokumentációmásolat költsége

A betegdokumentációról készített másolati példányának kiadása az ügyintézési- és adminisztrációs költség (másolás költsége) térítésének ellenében lehetséges.

A betegdokumentációról készített másolat készítésének díjai:

A betegdokumentáció másolatot az „EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ-MÁSOLAT KÉRŐ LAP” formanyomtatvány benyújtásával lehet kezdeményezni. 

A dokumentumok kigyűjtése az ügyintézési díj a megfizetése után történik. A másolatok elkészítése és kiadásának feltétele a tételesen kimutatott költségek megfizetése után lehetséges. 

Az másolatkészítés költségét a kérelmezőnek 90 napon belül akkor is meg kell térítenie, ha azt nem veszi át. Ez esetben a másolatok a 90-ik naptól megsemmisítésre kerülnek. 

4.2.2. Betegdokumentáció kigyűjtésének korlátai

Az Intézet jelenlegi adatkezelésében több évtizednyi papír alapú betegdokumentációt és több évnyi, digitális formában tárolt beteg és személyes adatot kezel. A papíralapon keletkezett dokumentumok szűkítés nélküli, összesítő1) jellegű megkeresése – a keletkezéskor alkalmazott iratkezelési szabályok miatt – magas érőforrás felhasználásával és költséggel lehetséges.

Egy ügyintézés keretében – a hatékony és költséghatékony munkavégzés céljából – az Intézmény a papíralapon keletkezett betegdokumentációról másolatot a következő ismérvek alapján tud készíteni:

 • •egy beazonosítható személy: pl. név, születési idő, anyja neve, TAJ 
 • •egy adott szakterület: pl szemészet 
 • •egy, maximum 10 évesidőintervallum: pl.1975-1984. 

4.2.3. EESZT

A betegdokumentációkhoz való hozzáférés egyik lehetséges útja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használata. Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, melyhez a háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények, laboratóriumok és a gyógyszertárak is csatlakoztak.

Az egészségügy ellátásának adataiba való betekintést vagy digitális formában történő kinyerését a www.eeszt.gov.hu portálon keresztül, vagy bármely kormányablak ügyintézőjénél kezdeményezheti az érintett attól függetlenül, hogy az melyik egészségügyi intézményben keletkezett az EESZT bevezetése óta.

4.3. Orvosi titok védelme

Az Intézményt, valamint az Intézménnyel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. 

A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. 

A titoktartási kötelezettség nemcsak a kezelést végző orvost, illetve a szakdolgozókat köti, hanem az Intézmény minden dolgozóját.

A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a beteg, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, továbbá a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyek részére történő adattovábbítás, az általuk kezelt adatok erejéig. 4.4. Adatátadás harmadik személyek részére

Az egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok a törvényben előírt módon továbbíthatók (EAVtv. 10. §).

Egészségügyi adatok az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv megkeresésére vagy adatkérésére esetén a törvényben előírt módon továbbíthatók (EAVtv. 23. § – 27. §). A törvényben meghatalmazott szervek részére az adatszolgáltatás kizárólag írásbeli megkeresésére történhet. A megkeresés akkor teljesíthető, ha az tartalmazza az adatkezelés pontos célját, jogalapját és a kért adatok körét. 

Nincs szükség a hozzájárulásra, illetve az érintett (vagy törvényes képviselője) köteles az Intézmény felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni amennyiben az a EAVtv. 13. §. szerint szükséges.

Az Intézmény haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatot, ha az EAVtv. 1. számú melléklet A) pontjában szereplő fertőző betegséget észlel, vagy annak gyanúja merül fel. 4.5. Adatfeldolgozók

Az Intézmény a feladatainak ellátása érdekében adatfeldolgozókat is igénybe vesz, amelyeket az M.C. Adatkezelők és adatfeldolgozók melléklet tartalmaz.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának elmaradása. 4.6. A gyógykezelés során jelen lévő személyek

A gyógykezelés során a kezelést végző orvos és a betegellátásban részt vevő más személyek lehetnek jelen, valamint akinek jelenlétéhez a beteg hozzájárult.

A hozzájárulást a gyógykezelt személy szóban is megteheti a kezelést végző orvosnak.

Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartásával az EAVtv. 14. §. (1) és (2) pontokban meghatározott személyek.

4.7. Egyéb adatkezelések

4.7.1. Telefonbeszélgetés rögzítése

Az Intézmény betegirányításával történt telefonbeszélgetést – egy erre rendszeresített zárt rendszer – automatikusan rögzíti, melyre vonatkozó tájékoztató a jelen szabályzat „Tájékoztató telefonbeszélgetés rögzítéséről” mellékletét képezi.

A telefonszámok amelyen folytatott telefonbeszélgetés rögzítésre kerül:

4.7.2. Kamerafelvétel rögzítése

Az Intézmény területén képi megfigyelő rendszer nem működik. 

4.7.3. Böngészői adatok tárolása

Az Intézmény honlapjának és internetes előjegyzési rendszerének használata során az érdeklődő böngészője adatokat tárolhat le, amelyre vonatkozó tájékoztató a jelen szabályzat M.A. Tájékoztató az ellátás során érintett természetes személyek részéremellékletének „Látogatói adatkezelés az Intézmény honlapján” című fejezet tartalmazza.

5. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az Intézmény munkavállalóinak szóló tájékoztató részletes leírása az „Adatkezelési tájékoztató a munkavállalók jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában”2) mellékletben található.

6. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Szerződő partnerek adatainak kezelése

Az Intézmény szerződés teljesítése jogcímén a szerződés kezelése céljából kezelheti a vele szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát.

A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 8 év.

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

6.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

A kezelhető személyes adatok köre:a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
A személyes adatok kezelésének célja:az Intézmény jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:az Intézmény ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama:az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 8 évig.

Az adatfelvételi nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.

7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Intézmény informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. Az Intézmény a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Az Intézmény az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Intézmény a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

Az adatokat keletkezésükkor, megfelelő minőségű (elsősorban információ technológiai) adathordozóra kell rögzíteni. Az adatok olvashatóságáért és pontosságáért az azokat felvevő, illetve rögzítő (leíró) személy felel.

Az egészségügyi dokumentációt az Intézmény által rendszeresített medikai rendszerben kell kezelni és tárolni. Amennyiben az adatok fizikailag is kinyomtatásra kerülnek, úgy azokat rendezett, visszakereshető formában, zárható körülmények között kell tárolni. A dokumentumokat a véletlen megsemmisüléstől, illetve szándékos károkozástól óvni kell, illetve ezen események megelőzésére a lehetőségek korlátait figyelembe véve mindent el kell követni a megsemmisült, vagy eltűnt dokumentumok reprodukálhatóságát – a lehetőségek figyelembevételével – biztosítani kell. A medikai rendszernek biztosítania kell az adatok visszakereshetőségét.

7.1. Az egészségügyi adatok kezelése

A beteg személyi és egészségügyi adataihoz, dokumentációjához az alábbi személyek férhetnek hozzá:

Az adatok bevitelekor az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó szakmai előírások és protokollok rendelkezéseit maradéktalan be kell tartani.

Az adatok pontosságáért az adatokat származtató és rögzítő munkatárs a felelős. 7.2. Az adatkezelési rendszer környezetének védelme

A fizikailag kinyomtatott, manuálisan kezelt betegdokumentációt (lelet, ambuláns lap, beutalók, forgalmi naplók, stb.), az Intézmény irattárában vagy nyilvántartásba vett tárolási helyeken elzárva kell tárolni.

A tárolók zárhatóságát és a rendszeres zárás ellenőrzését biztosítani kell.

A dokumentációs anyag tárolási helyein a tűzvédelmi előírások és óvó rendszabályok betartása kötelező. 7.3. Az adatok sérülésének, illetve elvesztésének megelőzésére, a következmények felszámolására tervezett intézkedések

A megsérült, elveszett adatok visszaállítását és annak mértékét – a lehetőségek felmérésével, indoklásával és mérlegelésével – a vezetőkkel egyeztetve az adatvédelmi tisztviselő rendeli el írásban.

Amennyiben a visszaállítás – reális módon – nem valósítható meg, arról az adatvédelmi tisztviselő írásos feljegyzést készít, melyet az ügyviteli rendszerben „Adatvédelem” iktatási jelzéssel tartanak nyilván.

A visszaállításról – amennyiben az méltányos és megoldható -, a mulasztásért felelős köteles gondoskodni. A méltányosság és a személyes felelősség eldöntése az adatvédelmi tisztviselő hatáskörébe tartozik.

7.4. Az adatok eltulajdonítása elleni védekezés szabályai

Minden munkatárs feladata az eltulajdonítás ellen az alábbi alapelvek betartása, illetve ezek elősegítése, továbbá az érintett munkatársak megfelelő tájékoztatása a jogszabályi háttérről és a jelen szabályzatról.

* A medikai rendszerben tárolt adatok védelméért az Intézmény informatikai vezetője felelős.

7.5. Az adatkezelő azonosítása, az adatkezelési rendszerbe történő belépés, illetve kilépés esetén

Az elektronikus adatkezelési rendszerhez való hozzáférés kizárólag a bejelentkezési eljárás sikeres végrehajtása után lehetséges. Ennek során az adatkezelő – a kezelőorvos – a rendszerbe elkülönített azonosítójával lép be az adatkezelési rendszerbe és ezt követően felviszi az általa kezelt beteg személyes adatait, valamint a szakmai szabályok szerint az egészségügyi adatokat.

Az ellátás végeztével a felhasználó kilép a rendszerből, ezáltal a további adathozzáférés nem lehetséges.

Az adatkezelők jogosultságait az adatkezelési rendszer rögzíti és tartja nyilván, annak rendszeres ellenőrzése az informatikai vezető és intézményvezetők kötelessége.

7.6. Az adatvédelmi képzés szabályzása

Az új belépők adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatását adatvédelmi tisztviselő végzi. Az új belépők részére ezen szabályzat elektronikus vagy nyomtatott formában érhető el, a benne foglaltak való tájékoztatás megtörténtét és tudomásulvételét írásban kell rögzíteni.

Változások esetén az adatvédelmi tisztviselő a belső informatikai rendszeren belül vagy egyéb tájékoztatási formában értesít minden érintett dolgozót. Jelentősebb jogszabályi változtatások esetén átfogó tájékoztatást jogi végzettségű szakembernek kell tartania.

Az alapismeretekről való tájékoztatás megtörténtét és tudomásulvételét írásban kell rögzíteni.

8. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a GDPR-ban írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a GDPR.-ban írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a GDPR 12. cikke (Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések) alatt találhatók.

8.2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

Az érintett jogosult arra, hogy – törvényi kötelezettség alapján gyűjtött adatok kivételével – az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

A tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a GDPR 13. cikke (Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől szerezték meg) tartalmazza.

8.3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

Ha az adatkezelő a személyes adatokat – törvényi kötelezettség alapján gyűjtött adatok kivételével – nem az érintettől szerezte meg,

tájékoztatnia kell az előbbi pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

E tájékoztatás részletes szabályait a GDPR 14. cikke tartalmazza.

8.4. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. (GDPR 15. cikk).

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a GDPR 15. cikke tartalmazza.

8.5. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a GDPR 16. cikke tartalmazza.

8.6. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – törvényi kötelezettség alapján gyűjtött adatok kivételével – kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

Az Intézmény az adatkezelésének a gyógyító ellátáshoz kapcsolódó részét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó EAVtv. vonatkozó pontjai szerint, törvényi kötelezettsége alapján kezeli, ezért ezekre az adatokra irányuló törlési kérelmet nem áll módjában teljesíteni.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a GDPR 17. cikke tartalmazza.

8.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a GDPR 18. cikke tartalmazza.

8.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a GDPR 19. cikke alatt találhatók.

8.9. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha 

A fenti esetekben az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Az Intézmény – az egészségügyi szolgáltatásával összefüggő – adatkezelői tevékenységének jogszerűségez EAVtv.-ben foglalt jogi kötelezettségek alapján, a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) alapján, valamint az adatkezelés nem automatizált formában történik, ezért ezekben az esetekben az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg az érintettet.

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a GDPR 20. cikke tartalmazza.

8.10. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A részletes szabályokat a GDPR 21. cikke tartalmazza.

8.11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a GDPR 22. cikke tartalmazza.

8.12. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (GDPR 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a GDPR 23. cikke tartalmazza.

8.13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

A további szabályokat a GDPR 34. cikke tartalmazza.

8.14. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Intézmény korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Intézmény az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A további szabályokat a GDPR 18. cikke tartalmazza. 

8.15. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a GDPR 77. cikke tartalmazza.

8.16. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a GDPR 78. cikke tartalmazza.

8.17. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem a Rendeletnek megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a GDPR 79. cikke tartalmazza.

8.17.1. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Intézmény a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.17.2. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt nem terheli felelősség.

8.17.3. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.17.4. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

NévNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 061-391-1400
Fax: 061-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Intézmény vezetőjének feladata.

Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. Amennyiben az Intézmény ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az Intézmény vezetőjét. Az Intézmény munkavállalói kötelesek jelenteni az Intézmény vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Intézmény központi e-mail címén vagy telefonszámán. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az adatvédelmi tisztviselő – az egészségügyi ellátásért, informatikáért, gazdaságért és üzemeltetésért felelős vezetők bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, és az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar, és a közvetlenül alkalmazható európai Uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A. Melléklet: Adatkezelési tájékoztató az egészségügyi ellátás során érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában 1. Bevezető

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

2. A tájékoztató hatálya

A tájékoztató hatálya az Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.3) által az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adatkezelésre, az abban közreműködő szervezeti egységekre és azok munkavállalóira, továbbá ezen tájékoztatóban meghatározott szervezeti egységekre és a munkavállalókra terjed ki. Jelen tájékoztató előírásai nem állnak ellentétben a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal.

2.1. Az Adatkezelő meghatározása

Adatkezelő a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft., illetve a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített feladatok teljesítéséért illetékes munkavállalói és adatfeldolgozói. Az adatkezelés helye ezen munkavállalók és adatfeldolgozók munkavégzési helye.

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Név Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft 
Székhely: 1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5-9. 
E-mail elérhetőség: igazgatosag@egeszseg22.hu 
Cégjegyzésszám: 01-09-921415 
Adószám: 18229240-2-43 
Telefonszám: +36 1 229 1777 
Képviseletre jogosult: Dr. Kiss Norbert 
Név Ügyfélfogadás Elérhetőség 
Firnága László
adatvédelmi tisztviselő 
csütörtöki munkanapokon 10:00-től 14:00:-ig 1221 Budapest, 
Káldor Adolf u. 5-9. 4 emelet
telefon: +36 1 4820 048
email: gdpr@egeszseg22.hu 
Hajduczky Mariann
adatvédelmi munkatárs 
munkanapokon 8:00-tól 14:00-ig 

2.2. Az Adatfeldolgozó meghatározása

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az Adatvédelmi Szabályzat M.C. Adatkezelők és adatfeldolgozók melléklete szerint, az ott írt célok megvalósítása érdekében, az ott meghatározott adatfeldolgozók jogosultak eljárni.

3. Az adatkezelés céljának meghatározása

Az Intézmény jogszabályon és alapító okiratának rendelkezésein alapuló, területi ellátási kötelezettségéből fakadó egészségügyi szolgáltatás, azaz járó- és fekvőbeteg ellátás,a diagnosztikai tevékenység biztosítása, valamint az ellátásnak az egészségbiztosító/finanszírozó részére történő jelentése.

Az Intézménynél végzett adatkezelés célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, valamint a betegjogok érvényesítése.

Ezen kívül is, de kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel sor kerülhet egészségügyi és személyes adatok kezelésére.

3.1. Adatkezelési műveletek

Az egészségügyi ellátásban részesülő személyek személyes és egészségügyi adatainak rögzítése, módosítása, tárolása, továbbítása.

3.2. Az adatkezelésben részt vevők köre

4. Az egészségügyi ellátás során kezelt személyes adatok köre

4.1. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, a hatályos egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok előírásai, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, az egészségügyi szolgáltató saját belső szabályzataiban foglalt határidőkig tart.

4.2. Adatkezelés során felmerülő személyes adatok köre

Az egészségügyi ellátást igénybe vevő:

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése! 5. Adatkezelés jogalapja

5.1. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

5.2. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Amennyiben az Intézmény hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, személyes adatai kezeléséhez az érintett hozzájárulását kell kérni.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, akkor a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a GDPR-t, kötelező erővel nem bír.

Az Intézmény nem kötheti a teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a feladatainak teljesítéséhez.

5.3. Jogos érdek

Az Intézmény az érintett adatainak kezelését jogos érdekből is végezheti.

5.4. Az érintett jogainak elősegítése

Az Intézmény valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

6. Kezelt személyes adatokat

Az ellátással kapcsolatosan kezelt személyes és egészségügyi adatok részletes leírását az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának Az ellátás során keletkezett személyes adatok melléklete tartalmazza.

7. Az adatokhoz való hozzáférés szabályai

Személyes adatokhoz kizárólag az arra jogosult személyek férnek hozzá, és az adatkezelésre kizárólag általuk, a feladatuk ellátásához szükséges mértékben kerül sor, titoktartási kötelezettség mellett. Ennek értelmében az Intézményben elsősorban:

7.1. Szükségességi és arányossági indoklás

A megjelölt személyes- és egészségügyi adatok kezelése, illetve tárolása az adatkezelési célok, azaz a jogszabályban foglalt egészségügyi szolgáltatói kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek és az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő érintettek érdekeinek érvényesülését szolgálják.

7.2. Adattovábbítás

Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátást igénybe vevő személyi- és egészségügyi adatainak jogszabályban meghatározott körét továbbítja:

A személyes adatok továbbítására elsősorban a jogszabály szerinti kötelezettségeink teljesítése érdekében, illetve ezen túlmenően az adattovábbításra vonatkozó előzetes tájékoztatást követően, az érintett által adott hozzájárulás alapján kerül sor. 8. Látogatói adatkezelés a társaság honlapján

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

8.1. Általános tájékoztatás a sütikről

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónévérték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. 

A süti lényege, hogy az weboldal szolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

8.2. Tájékoztatás a honlapon alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

Intézményünk honlapján és ügyfélkapuján a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

9. Tájékoztatás az érintett személy jogairól

Az érintett jogai röviden összefoglalva:

Az érintettek jogainak részletes leírását az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzata az Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek fejezet tartalmazza.

B. Melléklet: Tájékoztató a kezelt adatok köréről, azok formájáról, az adatok továbbításának, illetve befogadásának céljáról és módjáról. Az ellátás során keletkezett személyes adatok

Megnevezés Jogalap Adatok Típus Hely Tárolási idő 
Előjegyzéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi kötelezettség név, TAJ papír és elektronikus  előjegyzés szerinti időpontig 
Járóbeteg szakellátás megkezdése jogszabályi kötelezettség beutaló, beutaló orvos adatai, egyedi azonosító papír és elektronikus  törvényben előírtak szerint 
Járóbeteg szakellátás befejezése jogszabályi kötelezettség ambuláns lap, lelet, recept, egyéb papír és elektronikus  törvényben előírtak szerint 
      
Beleegyező és bele nem egyező nyilatkozat jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Betegforgalmi napló jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Betegkarton jogos érdek egészségügyi adat papír osztály, irattár  
Betegszállítási napló jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár  
Beutaló jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Biológiai minta átadó/átvevő jogos érdek személyes adat papír osztály, irattár  
Röntgen, EEG, EKG, UH felvételek jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Előjegyzési füzet jogos érdek személyes adat papír osztály, irattár 1 év 
Goglalkozás-egészségügyi nyilvántartás jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Kórházba utaltak nyilvántartása jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár  
Lelet nyilvántartó füzet jogos érdek személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár 1 év 
Számla jogszabályi kötelezettség személyes adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Terhes törzslap jogos érdek személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár  
Térítésmentesen átvett gyógyszer nyilvántartó jogos érdek személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár 1 év 
Törzsregiszter a gondozott betegről jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár  
Vizsgálat kérő jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 

C. Melléklet: Tájékoztató azon adatkezelőkről és adatfeldolgozókról akik az adatok kezelésében, feldolgozásában, fogadásában vagy küldésében közreműködnek. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó név, elérhetőségAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozási tevékenység jellegeÉrintettekÉrintett adatok
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1125 Budapest, 
Diós árok 3. 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a jogszabályból eredő, Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térrel (EESZT) kapcsolatos feladatai ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe adatküldés ellátást igénybe vevők személyazonosító- , egésszégügyi adatok 
Béker-Soft Informatika Kft.
1184 Budapest, Hengersor u. 73. 
Intézményi kommunikáció zavartalan biztosítása e-mail szerver üzemeltetése munkavállalók személyes-, egyéb adata 
Béker-Soft Informatika Kft.
1184 Budapest, Hengersor u. 73. 
Medikai rendszerek támogatása alkalmazás támogatása ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi-, egyéb adata 
CompuTrend Zrt
Budapest, Fehérvári út 84a, 1117 
gazdasági rendszer támogatása alkalmazás támogatása munkavállalók és intézményi partnerek személyes-, személyazonosító-, adóazonosító-, munkajogi adat 
Adatkezelő: 
Balance Adó- és Ügyviteli Szolgáltató Kft. 
1119 Budapest, Fehérvári út 44. III/311. 
megbízót terhelő
adó-, járulék-,
számviteli
kötelezettségek
teljesítése, munkajogi és
bérszámfejtési
feladatok elvégzése 
számviteli szolgáltatás munkavállalók személyes-, személyazonosító-, adóazonosító-, munkajogi adat 
megbízott orvos egészségügyi ellátás
nyújtása 
közreműködés
egészségügyi
ellátás
nyújtásában 
személyes-, egészségügyi adata 
Corden laboratórium
1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. 
laborlelet, szövettani és patológiai lelet pácienstől levett biológiai minták vizsgálata ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi adata 
Synlab Hungary Kft
1056 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. 
laborlelet, szövettani és patológiai lelet pácienstől levett biológiai minták vizsgálata ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi adata 
Országos Epidemiológiai Központ
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
laborlelet, szövettani és patológiai lelet pácienstől levett biológiai minták vizsgálata ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi adata 
Országos Vérellátó Szolgálat
1113 Budapest, Karolina út 19-21 
laborlelet pácienstől levett biológiai minták vizsgálata ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi adata 
Szent Imre kórház
1115 Budapest, Tétényi út 12-16. 
laborlelet, szövettani és patológiai lelet pácienstől levett biológiai minták vizsgálata ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi adata 
ANURA Systems Kft
2094 Nagykovácsi
Kalász u. 25. 
adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás és adatvédelemmel kapcsolatos tanácsadás adatvédelmi tisztviselő munkavállalók, ellátást igénybe vevők és intézményi partnerek személyes-, egészségügyi, egyéb adata 
dr. Dallos Ügyvédi iroda jogi kérdésekben tanácsadás jogi szolgáltatás munkavállalók, ellátást igénybe vevők és intézményi partnerek személyes-, egészségügyi, egyéb adata 

D. Melléklet: Tájékoztató a hangrögzítés módjáról és felhasználásáról 1. Tájékoztató telefonbeszélgetés rögzítéséről

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.4) – mint adatkezelő – a telefonon történő előjegyzés során elhangzott beszélgetést rögzíti. 

A telefonszámok amelyen folytatott telefonbeszélgetés rögzítésre kerül:

 • •06-1-229-1794 

A telefonos előjegyzés beszélgetés megkezdése előtt a központi (gépi) hang a következőt olvassa be az adatkezelésről:

Tájékoztatjuk, hogy a beszélgetés az Intézményünk Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának alapján, rögzítésre kerül.

Ez a hangbemondás minden beszélgetés előtt el kell hangozzon. Amennyiben a telefonáló a rögzítés tényével nem ért egyet, de a vonal nem szakítja meg úgy ezzel a ráutaló magatartásával hozzájárul a telefonbeszélgetés rögzítéséhez. 

Az adatkezelés célja: Az esetleges viták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság szolgáltatása, minőségbiztosítás, jogszabályi kötelezettség teljesítése. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása 
A kezelt személyes adatok típusa: hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok 
A tárolás helye: az Intézmény székhelye. 
Az adatkezelés időtartama: 90 nap 
A felvétel megtekintésére visszahallgatására jogosultak: Az rögzített beszélgetés meghallgatására a törvényben erre feljogosítottakon kívül a problémás esetek vagy jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából az Intézmény vezetője annak helyettese, az Intézmény ápolási igazgatója vagy az adatvédelmi tisztviselő jogosult. 
Adatkezelő
Név Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft 
Székhely: 1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5-9. 
Feladata meghatározott eszközön történő hangrögzítés, rögzített hanganyag tárolása, megsemmisítése 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye a telefonon keresztüli előjegyzés elmaradása, személyes ügyintézés szükségessége. 1.1. Hangfelvétel visszahallgatása

A rögzített beszélgetéseket zárt rendszerben tárolódnak és hozzáférésük az engedélyezett személyek számára lehetséges. A hangfelvételeket csak indokolt esetben, jegyzőkönyv felvételével szabad visszahallgatni. A visszahallgatás igényéről és tényéről az adatvédelmi tisztviselőt írásban kell tájékoztatni.

A visszahallgatások készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a:

Indokolt eset:

Az Infotv. rendelkezései értelmében, a telefonbeszélgetések legalább két személy, a hívott és a hívást fogadó személy személyes adatának tekintendő, és az azzal kapcsolatos adatok – különösen a beszélgetés tartalma – csak akkor ismerhetők meg harmadik személy által, ha ahhoz az érintett személy előzetesen és önként hozzájárult. 

A hanganyagról másolatot készíteni tilos és továbbítása a törvényben meghatalmazott szervek részére, kizárólag írásbeli megkeresésére történhet. 1.2. Hangfelvétel kezelése

A hangfelvételeket 90 napig lehet tárolni ezután az időpont után az adat5) tárolására nincs jogalap és meg kell semmisíteni.

A hangfelvételeket minden hónap ötödik munkanapjáig kell törölni és erről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Azokat a hangfelvételeket amelyek folyamatban levő ügyekben érintettek, az ügy lezárásáig meg kell őrizni. Az ügy lezárása után – ellentétes utasítás hiányában – a hanganyagot meg kell semmisíteni. 1.3. Tájékoztatáshoz való jog

A hangfelvételben érintettek – írásos kérelem ellenében – jogosultak arra, hogy a rögzített hangfelvételekről, a kért szintű tájékoztatást kapják. 

A tájékoztatáshoz való jog alapján az érintettek jogosultak a hangfelvételének digitális másolatára.

A hangfelvételben szereplő személyek mindegyike érintett.

Az érintett a hangfelvétel másolatát írásban kell kérje a kért felvétel pontos meghatározásával. 

1)olyan adatkérés ami az érintett személy „minden” papíralapon tárolt adatára vonatkozik és nem annak valamilyen szűkített feltételére (pl. legalább az ellátást végző osztály és az ellátás vélt időintervalluma) 

2)korlátozott hozzáférés, csak belső használatra

3)a továbbiakban: Intézmény vagy DESZ 

4)továbbiakban Intézmény vagy DESZ 

5)hangfelvétel

1. Bevezető

A Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Intézmény vagy DESZ), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Intézmény aktuális és érvényes adatkezelési és adatvédelmi szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) elérhető a www.egeszseg22.hu internetes címen is.

1.1. Mellékletek

1.2. Fogalommeghatározások

A fogalommeghatározásokat a következő rendeletek és törvények aktuális szövegezésében találhatók meg:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (röviden GDPR)
  • 4. cikk Fogalommeghatározások
 • 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (röviden EAVtv.)
  • 3. § E törvény alkalmazásában
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
  • 3. § E törvény alkalmazásában

2. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft 
Székhely: 1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5-9. 
E-mail elérhetőség: igazgatosag@egeszseg22.hu 
Cégjegyzésszám: 01-09-921415 
Adószám: 18229240-2-43 
Telefonszám: +36 1 229 1777 
Képviseletre jogosult: Dr. Kiss Norbert 
Név Ügyfélfogadás Elérhetőség 
Firnága László
adatvédelmi tisztviselő 
csütörtöki munkanapokon 10:00-től 14:00:-ig 1221 Budapest, 
Káldor Adolf u. 5-9. 4 emelet
telefon: +36 1 4820 048
email: gdpr@egeszseg22.hu 
Hajduczky Mariann
adatvédelmi munkatárs 
munkanapokon 8:00-tól 14:00-ig 

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Szövegdoboz: Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!

Az Intézmény tevékenységének adatkezelése törvényi felhatalmazáson, ráutaló magatartással az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. 

3.1. A kezelt adatok köre

Az Intézmény az egészségügyi szolgáltatás nyújtása körében az alábbi adatokat kezeli:

 • a beteg személyazonosító adatai (családi és utónév, leánykori név, nem, születési hely és idő, anya leánykori családi és utóneve, lakóhely, tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám), állampolgárság, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, esetlegesen szerződésekben rögzített adatok);
 • biztosító által finanszírozott ellátás esetén a biztosító/biztosítás adatai;
 • egészségpénztár által finanszírozott ellátás esetén az egészségpénztár adatai;
 • cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy neve, lakcíme, elérhetősége;
 • kiskorú, illetve a cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő neve, lakcíme, elérhetősége;
 • a kórelőzmény, a kórtörténet;
 • a vizsgálati eredmény;
 • a diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredmények, a vizsgálatok elvégzésének időpontja;
 • az ellátást indokló betegség megnevezése, a kialakulásának alapjául szolgáló betegség, a kísérőbetegségek és szövődmények;
 • egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezése;
 • az elvégzett beavatkozások ideje és azok eredménye;
 • a gyógyszeres és egyéb terápia, annak eredménye;
 • a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatok;
 • a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalma;
 • a beteg önrendelkezéshez való joga alapján szükséges a beteg beleegyezése az egészségügyi ellátáshoz, ezen belegyező nyilatkozat;
 • a beteg az EÜtv.-ben foglalt feltételekkel visszautasíthatja az egészségügyi ellátást, ezen visszautasítás ténye, valamint időpontja;
 • minden olyan egyéb adat és tény, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.

3.2. Az adatkezelés célja

Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének főbb célja

 • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
 • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
 • a betegjogok érvényesítése,
 • az EAVtv. 4.§ (1) és (2) szerinti célok.

3.3. Az adatkezelés jogalapja

 • az EAVtv. 4.§ szakasza;
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés szerinti b-f) pontok.

3.4. Az adatok tárolásának ideje

A személyes adatokat és személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat az adatfelvételtől számítva a törvényben előírt ideig kell megóvni és őrizni. A megőrzésre nem kötelezett dokumentumokat és adatokat az érintett törlési kérelmének beérkezését követő 60 napon belül kell törölni.

3.5. Adatvédelmi hatásvizsgálat

Az adatbiztonsági kockázatok felmérését a minden magas kockázattal járó adatfeldolgozás esetében el kell végezni. A kockázatelemzést rendszeresen el kell végezni, minden egyes új folyamat bevezetése előtt.

A hatásvizsgálat folyamatáról, eredményéről minden esetben ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét. 

A hatásvizsgálatnak tartalmaznia kell:

 • a tervezett adatkezelési műveletek leírását,
 • az adatkezelés céljainak ismertetését,
 • meghatározott célok esetében az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatát,
 • az érintett jogait érintő vizsgálatot,
 • a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatását.

4. Az ellátás és egyéb szolgáltatások igénybevétele

4.1. Az érintettek adatainak felvétele

Az Intézményben a betegellátás részben az előjegyzési rendszeren keresztül történik. Az előjegyzés során a medikai rendszerben (Intézmény tulajdonában álló infrastruktúrán) kerülnek rögzítésre a beteg személyes, és a vizsgálat elvégzéséhez szükséges egészségügyi adatai.

Az egészségügyi dokumentáció vezetése a kezelőorvos kötelezettsége és az a medikai rendszerben történik.

A beteg az ellátás befejezését követően az egészségügyi dokumentáció (vizsgálati lelet, ambuláns lap, beutaló, zárójelentés, recept) egy példányát átveszi. Az ellátást követően a beteg, vagy közeli hozzátartozója, vagy meghatalmazottja – kérésre – a beteg dokumentációjába az alábbiakbanszabályozott módon betekintést nyerhet, valamint azokról másolatot kaphat.

4.2. Betegdokumentáció másolat

Kérésére a betegdokumentációról készített másolat kiadása vagy betekintés biztosítása az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. 

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen. Az egészségügyi dokumentáció megismerésnél is figyelembe kell venni, hogy a tájékoztatásnak körültekintőnek és fokozatosnak, a beteg körülményeit figyelembe vevőnek kell lenni.

A beteg jogosult:

 • a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni;
 • az egészségügyi dokumentációba betekinteni;
 • az egészségügyi dokumentációról kivonatot/másolatot készíteni, saját költségére ilyet kapni;
 • egészségügyi adatairól indokolt célra – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni;
 • adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni;
 • a jogszabály által előírt esetekben ambuláns lapot kapni.

A beteg ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személy, az ellátás befejezését követően az általa teljes bizonyítóerejű magánokiratban felhatalmazott személy jogosult a másolat kiadásának kérésére, illetve átvételére.

Az érintett halála esetén – ha korábban másként nem rendelkezett – törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezelésével kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az orvosi dokumentációba betekinteni, valamint azokról másolatot kapni. A jogosultságot a kérelmező okirattal köteles igazolni. A másolat(ok) kiadása kizárólag eredeti, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt kérelem alapján történhet. A kérelem eredeti példányát az ügyirathoz csatoltan kell őrizni.

Szövegdoboz: A dokumentumok kiadásáért az adatvédelmi tisztviselő felel.

Az egészségügyi dokumentáció kiadása esetén a kért dokumentumokat a medikai rendszerben rögzítettek szerint kell kiadni. 

A kiadás tényét a dokumentációban, és külön nyilvántartásban rögzíteni kell. A kiadást megelőzően az átvevő személyazonosságát, vagy meghatalmazását igazolni köteles. Az igazolás tényét az átvevő személyi adatainak és személyi igazolvány számának bejegyzése mellett rögzíteni kell. Amennyiben más, felhatalmazott személy kéri ki a dokumentációt, akkor a felhatalmazás dokumentumát is csatolni kell a betegdokumentációhoz.

Amennyiben a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak a betegre vonatkozó része tekintetében gyakorolható a betekintési, illetve a másolat kiadására vonatkozó jogosultság.

A cselekvőképes beteg közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy – írásképtelensége esetén – két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal

 • megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit a tájékoztatni kell;
 • a megnevezett személyek közül bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának helyette történő gyakorlásából, illetve a tájékoztatásból.

Amennyiben a beteg cselekvőképtelen és nincs a fentiek szerinti nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a visszautasítás jogának a fenti pontban foglalt korlátok közötti gyakorlására megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak:

 • a beteg törvényes képviselője;
 • ennek hiányában a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes házastársa » élettársa » gyermeke » szülője » testvére » nagyszülője » unokája; 
 • ennek hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes gyermeke » szülője » testvére » nagyszülője » unokája.

Az EAVtv. 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyt, korlátozottan cselekvőképes kiskorú és cselekvőképességében az egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott személy dokumentációjába való betekintési jog a beteget, meghatalmazásban megnevezett személyt, ilyen személy hiányában a törvényes képviselőt illeti meg.

Sürgős szükség esetén a kezelőorvos által ismert, a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi és személyazonosító adat továbbítható az érintett hozzájárulása nélkül is.

4.2.1. Dokumentációmásolat költsége

A betegdokumentációról készített másolati példányának kiadása az ügyintézési- és adminisztrációs költség (másolás költsége) térítésének ellenében lehetséges.

A betegdokumentációról készített másolat kiadásának díja 300Ft + ÁFA adminisztrációs költség, valamint oldalanként 25Ft + ÁFA másolási költség. Elektronikus másolásra is van lehetőség (pl. szkennelés), ekkor csak adminisztrációs költség számolható fel.

4.2.2. Betegdokumentáció kigyűjtésének korlátai

Az Intézet jelenlegi adatkezelésében több évtizednyi papír alapú betegdokumentációt és több évnyi, digitális formában tárolt beteg és személyes adatot kezel. 

A papíralapon keletkezett dokumentumok szűkítés nélküli, összesítő1)jellegű megkeresése – a keletkezéskor alkalmazott iratkezelési szabályok miatt – magas érőforrás felhasználásával és költséggel lehetséges.

Egy ügyintézés keretében – a hatékony és költséghatékony munkavégzés céljából – az Intézmény a papíralapon keletkezett betegdokumentációról másolatot a következő ismérvek alapján tud készíteni:

 • egy beazonosítható személy: pl. név, születési idő, anyja neve, TAJ
 • egy adott szakterület: pl szemészet
 • egy, maximum 10 éves időintervallum: pl.1975-1984.

4.2.3. EESZT

A betegdokumentációkhoz való hozzáférés egyik lehetséges útja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használata. Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, melyhez a háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények, laboratóriumok és a gyógyszertárak is csatlakoztak.

Az egészségügy ellátásának adataiba való betekintést vagy digitális formában történő kinyerését a www.eeszt.gov.hu portálon keresztül, vagy bármely kormányablak ügyintézőjénél kezdeményezheti az érintett attól függetlenül, hogy az melyik egészségügyi intézményben keletkezett az EESZT bevezetése óta.

4.3. Orvosi titok védelme

Az Intézményt, valamint az Intézménnyel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. 

A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. 

Szövegdoboz: A titoktartási kötelezettség nemcsak a kezelést végző orvost, illetve a szakdolgozókat köti, hanem az Intézmény minden dolgozóját.

Az Intézményt – az igazságügyi orvos szakértő kivételével – a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek.

4.4. Adatátadás harmadik személyek részére

Az egészségügyi ellátóhálózaton belül az egészségügyi és személyazonosító adatok a törvényben előírt módon továbbíthatók (EAVtv. 10. §).

Egészségügyi adatok az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv megkeresésére vagy adatkérésére esetén a törvényben előírt módon továbbíthatók (EAVtv. 23. § – 27. §). A törvényben meghatalmazott szervek részére az adatszolgáltatás kizárólag írásbeli megkeresésére történhet. A megkeresés akkor teljesíthető, ha az tartalmazza az adatkezelés pontos célját, jogalapját és a kért adatok körét. 

Nincs szükség a hozzájárulásra, illetve az érintett (vagy törvényes képviselője) köteles az Intézmény felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni amennyiben az a EAVtv. 13. §. szerint szükséges.

4.5. Adatfeldolgozók

Szövegdoboz: Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának elmaradása.

Az Intézmény a feladatainak ellátása érdekében adatfeldolgozókat is igénybe vesz, amelyeket az M.C. Adatkezelők és adatfeldolgozókmelléklet tartalmaz.

4.6. A gyógykezelés során jelen lévő személyek

A gyógykezelés során a kezelést végző orvos és a betegellátásban részt vevő más személyek lehetnek jelen, valamint akinek jelenlétéhez a beteg hozzájárult.

Szövegdoboz: A hozzájárulást a gyógykezelt személy szóban is megteheti a kezelést végző orvosnak.

Az érintett hozzájárulása nélkül jelen lehet az érintett emberi jogainak és méltóságának tiszteletben tartásával az EAVtv. 14. §. (1) és (2) pontokban meghatározott személyek.

4.7. Egyéb adatkezelések

4.7.1. Telefonbeszélgetés rögzítése

Az Intézmény betegirányításával történt telefonbeszélgetést – egy erre rendszeresített zárt rendszer – automatikusan rögzíti, melyre vonatkozó tájékoztató a jelen szabályzat „Tájékoztató telefonbeszélgetés rögzítéséről” mellékletét képezi.

A telefonszámok amelyen folytatott telefonbeszélgetés rögzítésre kerül:

 • 06-1-229-1794

4.7.2. Kamerafelvétel rögzítése

Az Intézmény területén képi megfigyelő rendszer nem működik. 

4.7.3. Böngészői adatok tárolása

Az Intézmény honlapjának és internetes előjegyzési rendszerének használata során az érdeklődő böngészője adatokat tárolhat le, amelyre vonatkozó tájékoztató a jelen szabályzat M.A. Tájékoztató az ellátás során érintett természetes személyek részéremellékletének „Látogatói adatkezelés az Intézmény honlapján” című fejezet tartalmazza.

5. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az Intézmény munkavállalóinak szóló tájékoztató részletes leírása az „Adatkezelési tájékoztató a munkavállalók jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában”2)mellékletben található.

6. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Szerződő partnerek adatainak kezelése

Az Intézmény szerződés teljesítése jogcímén a szerződés kezelése céljából kezelheti a vele szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát.

A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 8 év.

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

6.2. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

A kezelhető személyes adatok köre:a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
A személyes adatok kezelésének célja:az Intézmény jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:az Intézmény ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
A személyes adatok tárolásának időtartama:az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 8 évig.

Az adatfelvételi nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.

7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Intézmény informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. Az Intézmény a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Intézmény az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Intézmény a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

Az adatokat keletkezésükkor, megfelelő minőségű (elsősorban információ technológiai) adathordozóra kell rögzíteni. Az adatok olvashatóságáért és pontosságáért az azokat felvevő, illetve rögzítő (leíró) személy felel.

Az egészségügyi dokumentációt az Intézmény által rendszeresített medikai rendszerben kell kezelni és tárolni. Amennyiben az adatok fizikailag is kinyomtatásra kerülnek, úgy azokat rendezett, visszakereshető formában, zárható körülmények között kell tárolni. A dokumentumokat a véletlen megsemmisüléstől, illetve szándékos károkozástól óvni kell, illetve ezen események megelőzésére a lehetőségek korlátait figyelembe véve mindent el kell követni a megsemmisült, vagy eltűnt dokumentumok reprodukálhatóságát – a lehetőségek figyelembevételével – biztosítani kell. A medikai rendszernek biztosítania kell az adatok visszakereshetőségét.

7.1. Az egészségügyi adatok kezelése

A beteg személyi és egészségügyi adataihoz, dokumentációjához az alábbi személyek férhetnek hozzá:

 • A kezelőorvos;
 • az ellátásért felelős, abban résztvevő egészségügyi szakszemélyzet;
 • az ellátáshoz közvetlenül kapcsolódó, a szolgáltatón kívüli egészségügyi szakszemélyzet (pl. konzultációt végző orvos, diagnosztikát és terápiát végző orvos) az ellátásért felelős kezelőorvos jelenlétében és az EAVtv. figyelembevételével;
 • EAVtv. 9§ (2) bekezdésében meghatározott egyéb személyek;
 • az adatfeldolgozást végző informatika, az EAVtv. figyelembevételével;
 • az EAVtv.-ben meghatározott szervezetek, személyek;
 • az „Adatfeldolgozók” mellékletben meghatározottak, az általuk végzett adatfeldolgozáshoz igazodó mértékben.

Az adatok bevitelekor az egészségügyi dokumentáció vezetésére vonatkozó szakmai előírások és protokollok rendelkezéseit maradéktalan be kell tartani.

7.2. Az adatkezelési rendszer környezetének védelme

A fizikailag kinyomtatott, manuálisan kezelt betegdokumentációt (lelet, ambuláns lap, beutalók, forgalmi naplók, stb.), az Intézmény irattárában vagy nyilvántartásba vett tárolási helyeken elzárva kell tárolni.

A tárolók zárhatóságát és a rendszeres zárás ellenőrzését biztosítani kell.

7.3. Az adatok sérülésének, illetve elvesztésének megelőzésére, a következmények felszámolására tervezett intézkedések

A megsérült, elveszett adatok visszaállítását és annak mértékét – a lehetőségek felmérésével, indoklásával és mérlegelésével – a vezetőkkel egyeztetve az adatvédelmi tisztviselő rendeli el írásban.

Amennyiben a visszaállítás – reális módon – nem valósítható meg, arról az adatvédelmi tisztviselő írásos feljegyzést készít, melyet az ügyviteli rendszerben „Adatvédelem” iktatási jelzéssel tartanak nyilván.

A visszaállításról – amennyiben az méltányos és megoldható -, a mulasztásért felelős köteles gondoskodni. A méltányosság és a személyes felelősség eldöntése az adatvédelmi tisztviselő hatáskörébe tartozik.

7.4. Az adatok eltulajdonítása elleni védekezés szabályai

Minden munkatárs feladata az eltulajdonítás ellen az alábbi alapelvek betartása, illetve ezek elősegítése, továbbá az érintett munkatársak megfelelő tájékoztatása a jogszabályi háttérről és a jelen szabályzatról.

 • Az ellátás alatti, illetve azzal kapcsolatos dokumentációt követően a dokumentumot olyan helyen kell tartani, ahol az zárható és ilyen esetben be is zárt.
 • A beteggel kapcsolatos dokumentációk, adatok eltulajdonításának gyanúja esetén az adatvédelmi tisztviselőt kell értesíteni.
 • Tényleges adat eltulajdonításakor jegyzőkönyvet kell felvenni és az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatni kell az eseményről, a jegyzőkönyv egy példányának eljuttatása mellett.

* A medikai rendszerben tárolt adatok védelméért az Intézmény informatikai vezetője felelős.

7.5. Az adatkezelő azonosítása, az adatkezelési rendszerbe történő belépés, illetve kilépés esetén

Az elektronikus adatkezelési rendszerhez való hozzáférés kizárólag a bejelentkezési eljárás sikeres végrehajtása után lehetséges. Ennek során az adatkezelő – a kezelőorvos – a rendszerbe elkülönített azonosítójával lép be az adatkezelési rendszerbe és ezt követően felviszi az általa kezelt beteg személyes adatait, valamint a szakmai szabályok szerint az egészségügyi adatokat.

Szövegdoboz: Az ellátás végeztével a felhasználó kilép a rendszerből, ezáltal a további adathozzáférés nem lehetséges.

Az adatkezelők jogosultságait az adatkezelési rendszer rögzíti és tartja nyilván, annak rendszeres ellenőrzése az informatikai vezető és intézményvezetők kötelessége.

7.6. Az adatvédelmi képzés szabályzása

Az új belépők adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatását adatvédelmi tisztviselő végzi. Az új belépők részére ezen szabályzat elektronikus vagy nyomtatott formában érhető el, a benne foglaltak való tájékoztatás megtörténtét és tudomásulvételét írásban kell rögzíteni.

Változások esetén az adatvédelmi tisztviselő a belső informatikai rendszeren belül vagy egyéb tájékoztatási formában értesít minden érintett dolgozót. Jelentősebb jogszabályi változtatások esetén átfogó tájékoztatást jogi végzettségű szakembernek kell tartania.

Az alapismeretekről való tájékoztatás megtörténtét és tudomásulvételét írásban kell rögzíteni.

8. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a GDPR-ban írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a GDPR.-ban írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a GDPR 12. cikke (Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések) alatt találhatók.

8.2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

Az érintett jogosult arra, hogy – törvényi kötelezettség alapján gyűjtött adatok kivételével – az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

A tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a GDPR 13. cikke (Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől szerezték meg) tartalmazza.

8.3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

Ha az adatkezelő a személyes adatokat – törvényi kötelezettség alapján gyűjtött adatok kivételével – nem az érintettől szerezte meg,

 • az érintettet az adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; 
 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; 
 • vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor 

tájékoztatnia kell az előbbi pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

E tájékoztatás részletes szabályait a GDPR 14. cikke tartalmazza.

8.4. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. (GDPR 15. cikk).

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a GDPR 15. cikke tartalmazza.

8.5. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a GDPR 16. cikke tartalmazza.

8.6. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy – törvényi kötelezettség alapján gyűjtött adatok kivételével – kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Szövegdoboz: Az Intézmény az adatkezelésének a gyógyító ellátáshoz kapcsolódó részét az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó EAVtv. vonatkozó pontjai szerint, törvényi kötelezettsége alapján kezeli, ezért ezekre az adatokra irányuló törlési kérelmet nem áll módjában teljesíteni.

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (jogos érdek).

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a GDPR 17. cikke tartalmazza.

8.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a GDPR 18. cikke tartalmazza.

8.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a GDPR 19. cikke alatt találhatók.

8.9. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha 

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A fenti esetekben az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

Szövegdoboz: Az Intézmény – az egészségügyi szolgáltatásával összefüggő – adatkezelői tevékenységének jogszerűségez EAVtv.-ben foglalt jogi kötelezettségek alapján, a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének c), d) és e) alapján, valamint az adatkezelés nem automatizált formában történik, ezért ezekben az esetekben az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg az érintettet.

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a GDPR 20. cikke tartalmazza.

8.10. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A részletes szabályokat a GDPR 21. cikke tartalmazza.

8.11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a GDPR 22. cikke tartalmazza.

8.12. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (GDPR 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a GDPR 23. cikke tartalmazza.

8.13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a GDPR 34. cikke tartalmazza.

8.14. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Intézmény korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Intézmény az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A további szabályokat a GDPR 18. cikke tartalmazza. 

8.15. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a GDPR 77. cikke tartalmazza.

8.16. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a GDPR 78. cikke tartalmazza.

8.17. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem a Rendeletnek megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

E szabályokat a GDPR 79. cikke tartalmazza.

8.17.1. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az Intézmény a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.17.2. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt nem terheli felelősség.

8.17.3. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.17.4. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

NévNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 061-391-1400
Fax: 061-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Intézmény vezetőjének feladata.

Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. Amennyiben az Intézmény ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell az Intézmény vezetőjét. Az Intézmény munkavállalói kötelesek jelenteni az Intézmény vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Intézmény központi e-mail címén vagy telefonszámán. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az adatvédelmi tisztviselő – az egészségügyi ellátásért, informatikáért, gazdaságért és üzemeltetésért felelős vezetők bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, és az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar, és a közvetlenül alkalmazható európai Uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

1. Bevezető

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

2. A tájékoztató hatálya

A tájékoztató hatálya az Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.3)által az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggő valamennyi adatkezelésre, az abban közreműködő szervezeti egységekre és azok munkavállalóira, továbbá ezen tájékoztatóban meghatározott szervezeti egységekre és a munkavállalókra terjed ki. Jelen tájékoztató előírásai nem állnak ellentétben a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal.

2.1. Az Adatkezelő meghatározása

Adatkezelő a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft., illetve a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített feladatok teljesítéséért illetékes munkavállalói és adatfeldolgozói. Az adatkezelés helye ezen munkavállalók és adatfeldolgozók munkavégzési helye.

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Név Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft 
Székhely: 1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5-9. 
E-mail elérhetőség: igazgatosag@egeszseg22.hu 
Cégjegyzésszám: 01-09-921415 
Adószám: 18229240-2-43 
Telefonszám: +36 1 229 1777 
Képviseletre jogosult: Dr. Kiss Norbert 
Név Ügyfélfogadás Elérhetőség 
Firnága László
adatvédelmi tisztviselő 
csütörtöki munkanapokon 10:00-től 14:00:-ig 1221 Budapest, 
Káldor Adolf u. 5-9. 4 emelet
telefon: +36 1 4820 048
email: gdpr@egeszseg22.hu 
Hajduczky Mariann
adatvédelmi munkatárs 
munkanapokon 8:00-tól 14:00-ig 

2.2. Az Adatfeldolgozó meghatározása

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8.) Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az Adatvédelmi Szabályzat M.C. Adatkezelők és adatfeldolgozókmelléklete szerint, az ott írt célok megvalósítása érdekében, az ott meghatározott adatfeldolgozók jogosultak eljárni.

3. Az adatkezelés céljának meghatározása

Az Intézmény jogszabályon és alapító okiratának rendelkezésein alapuló, területi ellátási kötelezettségéből fakadó egészségügyi szolgáltatás, azaz járó- és fekvőbeteg ellátás,a diagnosztikai tevékenység biztosítása, valamint az ellátásnak az egészségbiztosító/finanszírozó részére történő jelentése.

Az Intézménynél végzett adatkezelés célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, az érintett egészségi állapotának nyomon követése, a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, valamint a betegjogok érvényesítése.

Ezen kívül is, de kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel sor kerülhet egészségügyi és személyes adatok kezelésére.

3.1. Adatkezelési műveletek

Az egészségügyi ellátásban részesülő személyek személyes és egészségügyi adatainak rögzítése, módosítása, tárolása, továbbítása.

3.2. Az adatkezelésben részt vevők köre

 • a betegfelvételi csoport munkatársai (az ellátást igénybe vevők személyes és állami –, valamint magán egészségbiztosítási adatainak rögzítése, ellenőrzése);
 • az egészségügyi ellátásban közreműködő, érintett szervezeti egységek egészségügyi dolgozói, az egészségügyi ellátással összefüggő feladatok ellátása keretében;
 • főigazgató, orvos igazgató, ápolási igazgató, intézeti adatvédelmi felelős, a felügyeleti, ellenőrzési feladataik ellátása keretében;
 • Finanszírozási és Kontrolling Osztály munkatársai: az egészségbiztosító és az egészségügyi ellátást felügyelő szervek részére történő adatszolgáltatás keretében;
 • Irattár : papír alapú egészségügyi dokumentumok tárolásának ügyintézése
 • Informatikai osztály munkatársai: az egészségügyi ellátást biztosító szervezeti egységek működtetését támogató informatikai rendszerek, szoftverek és eszközök felügyelete és működtetése keretében.

4. Az egészségügyi ellátás során kezelt személyes adatok köre

4.1. Adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, a hatályos egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok előírásai, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően, az egészségügyi szolgáltató saját belső szabályzataiban foglalt határidőkig tart.

4.2. Adatkezelés során felmerülő személyes adatok köre

Az egészségügyi ellátást igénybe vevő:

 • neve (születéskori neve)
 • születési helye, ideje
 • anyja neve
 • TAJ száma, (szükség, illetve igény esetén Eu kártya és egyéb egészségbiztosítások adatai)
 • lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma 
 • az egészségügyi ellátásával összefüggő személyes/szenzitív adatok
 • állampolgársága (külföldi állampolgár esetén útlevelének száma)
 • szükség esetén törvényes képviselőjének neve és elérhetősége
 • elérhetőségi adatok (telefon, email)
Szövegdoboz: Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!
 • az ellátást igénybe vevő által kapcsolattartásra írásban megjelölt hozzátartozó neve és elérhetősége

5. Adatkezelés jogalapja

 • Jogszabályi felhatalmazás (kiemelten: 
  • az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, 
  • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és végrehajtási rendeletei, 
  • az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelméről
  • továbbá az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával és annak finanszírozásával összefüggő egyéb jogszabályi rendelkezések);
 • Szerződésen alapuló egészségügyi szolgáltatás igénybe vevő érintett hozzájárulása;
 • Jogos érdek.

5.1. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

5.2. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

Amennyiben az Intézmény hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, személyes adatai kezeléséhez az érintett hozzájárulását kell kérni.

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Szövegdoboz: Az Intézmény nem kötheti a teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a feladatainak teljesítéséhez.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, akkor a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a GDPR-t, kötelező erővel nem bír.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5.3. Jogos érdek

Az Intézmény az érintett adatainak kezelését jogos érdekből is végezheti.

5.4. Az érintett jogainak elősegítése

Az Intézmény valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

6. Kezelt személyes adatokat

Az ellátással kapcsolatosan kezelt személyes és egészségügyi adatok részletes leírását az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatánakAz ellátás során keletkezett személyes adatokmelléklete tartalmazza.

7. Az adatokhoz való hozzáférés szabályai

Személyes adatokhoz kizárólag az arra jogosult személyek férnek hozzá, és az adatkezelésre kizárólag általuk, a feladatuk ellátásához szükséges mértékben kerül sor, titoktartási kötelezettség mellett. Ennek értelmében az Intézményben elsősorban:

 • a betegfelvételi csoport munkatársai: az ellátást igénybe vevők személyes és állami -, valamint magán egészségbiztosítási adatainak rögzítése, ellenőrzése;
 • az egészségügyi ellátásban közreműködő, érintett szervezeti egységek: egészségügyi dolgozói, az egészségügyi ellátással összefüggő feladatok ellátása;
 • a főigazgató, az orvosigazgató, az ápolási igazgató, és az adatvédelmi tisztviselő: a felügyeleti, ellenőrzési feladataik ellátása;
 • Finanszírozási és Kontrolling Osztály munkatársai: az egészségbiztosító és az egészségügyi ellátást felügyelő szervek részére történő adatszolgáltatás keretében;
 • Irattár: a papír alapú egészségügyi dokumentumok tárolásának ügyintézése;
 • Informatikai osztály munkatársai: az egészségügyi ellátást biztosító szervezeti egységek működtetését támogató informatikai rendszerek, szoftverek és eszközök felügyelete és működtetése keretében kezelnek egészségügyi és személyes adatokat.

7.1. Szükségességi és arányossági indoklás

A megjelölt személyes- és egészségügyi adatok kezelése, illetve tárolása az adatkezelési célok, azaz a jogszabályban foglalt egészségügyi szolgáltatói kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek és az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő érintettek érdekeinek érvényesülését szolgálják.

7.2. Adattovábbítás

Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi ellátást igénybe vevő személyi- és egészségügyi adatainak jogszabályban meghatározott körét továbbítja:

 • az egészségügyi ellátóhálózat egységei és laboratóriumai részére,
 • az egészségügyi ellátás finanszírozására kijelölt szerv részére,
 • szükség esetén az egészségügyi ellátás felügyeletére kijelölt hatósági szervek részére,
 • írásbeli megkeresés esetén, a törvényben meghatározott szervek/hatóságok részére.

8. Látogatói adatkezelés a társaság honlapján

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

8.1. Általános tájékoztatás a sütikről

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónévérték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. 

A süti lényege, hogy az weboldal szolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl. belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

8.2. Tájékoztatás a honlapon alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

Intézményünk honlapján és ügyfélkapuján a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 • látogató által használt IP cím;
 • a böngésző típus;
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv);
 • látogatás időpontja;
 • a meglátogatott (al)oldal, 
 • funkció vagy szolgáltatás;

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

9. Tájékoztatás az érintett személy jogairól

Az érintett jogai röviden összefoglalva:

 • Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése;
 • Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik;
 • Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg;
 • Az érintett hozzáférési joga;
 • A helyesbítéshez való jog;
 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség;
 • Az adathordozhatósághoz való jog;
 • A tiltakozáshoz való jog;
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást;
 • Korlátozások;
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről;
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog);
 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog;
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

Az érintettek jogainak részletes leírását az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzataaz Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségekfejezet tartalmazza.

Az ellátás során keletkezett személyes adatok

Megnevezés Jogalap Adatok Típus Hely Tárolási idő 
Előjegyzéssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi kötelezettség név, TAJ papír és elektronikus  előjegyzés szerinti időpontig 
Járóbeteg szakellátás megkezdése jogszabályi kötelezettség beutaló, beutaló orvos adatai, egyedi azonosító papír és elektronikus  törvényben előírtak szerint 
Járóbeteg szakellátás befejezése jogszabályi kötelezettség ambuláns lap, lelet, recept, egyéb papír és elektronikus  törvényben előírtak szerint 
      
Beleegyező és bele nem egyező nyilatkozat jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Betegforgalmi napló jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Betegkarton jogos érdek egészségügyi adat papír osztály, irattár  
Betegszállítási napló jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár  
Beutaló jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Biológiai minta átadó/átvevő jogos érdek személyes adat papír osztály, irattár  
Röntgen, EEG, EKG, UH felvételek jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Előjegyzési füzet jogos érdek személyes adat papír osztály, irattár 1 év 
Goglalkozás-egészségügyi nyilvántartás jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Kórházba utaltak nyilvántartása jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár  
Lelet nyilvántartó füzet jogos érdek személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár 1 év 
Számla jogszabályi kötelezettség személyes adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 
Terhes törzslap jogos érdek személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár  
Térítésmentesen átvett gyógyszer nyilvántartó jogos érdek személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár 1 év 
Törzsregiszter a gondozott betegről jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír osztály, irattár  
Vizsgálat kérő jogszabályi kötelezettség személyes adat, egészségügyi adat papír és elektronikus osztály, irattár törvényben előírtak szerint 

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozó név, elérhetőségAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozási tevékenység jellegeÉrintettekÉrintett adatok
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1125 Budapest, 
Diós árok 3. 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a jogszabályból eredő, Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térrel (EESZT) kapcsolatos feladatai ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe adatküldés ellátást igénybe vevők személyazonosító- , egésszégügyi adatok 
Béker-Soft Informatika Kft.
1184 Budapest, Hengersor u. 73. 
Intézményi kommunikáció zavartalan biztosítása e-mail szerver üzemeltetése munkavállalók személyes-, egyéb adata 
Béker-Soft Informatika Kft.
1184 Budapest, Hengersor u. 73. 
Medikai rendszerek támogatása alkalmazás támogatása ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi-, egyéb adata 
CompuTrend Zrt
Budapest, Fehérvári út 84a, 1117 
gazdasági rendszer támogatása alkalmazás támogatása munkavállalók és intézményi partnerek személyes-, személyazonosító-, adóazonosító-, munkajogi adat 
Adatkezelő: 
Balance Adó- és Ügyviteli Szolgáltató Kft. 
1119 Budapest, Fehérvári út 44. III/311. 
megbízót terhelő
adó-, járulék-,
számviteli
kötelezettségek
teljesítése, munkajogi és
bérszámfejtési
feladatok elvégzése 
számviteli szolgáltatás munkavállalók személyes-, személyazonosító-, adóazonosító-, munkajogi adat 
megbízott orvos egészségügyi ellátás
nyújtása 
közreműködés
egészségügyi
ellátás
nyújtásában 
személyes-, egészségügyi adata 
Corden laboratórium
1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. 
laborlelet, szövettani és patológiai lelet pácienstől levett biológiai minták vizsgálata ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi adata 
Synlab Hungary Kft
1056 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. 
laborlelet, szövettani és patológiai lelet pácienstől levett biológiai minták vizsgálata ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi adata 
Országos Epidemiológiai Központ
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 
laborlelet, szövettani és patológiai lelet pácienstől levett biológiai minták vizsgálata ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi adata 
Országos Vérellátó Szolgálat
1113 Budapest, Karolina út 19-21 
laborlelet pácienstől levett biológiai minták vizsgálata ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi adata 
Szent Imre kórház
1115 Budapest, Tétényi út 12-16. 
laborlelet, szövettani és patológiai lelet pácienstől levett biológiai minták vizsgálata ellátást igénybe vevők személyes-, egészségügyi adata 
ANURA Systems Kft
2094 Nagykovácsi
Kalász u. 25. 
adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás és adatvédelemmel kapcsolatos tanácsadás adatvédelmi tisztviselő munkavállalók, ellátást igénybe vevők és intézményi partnerek személyes-, egészségügyi, egyéb adata 
dr. Dallos Ügyvédi iroda jogi kérdésekben tanácsadás jogi szolgáltatás munkavállalók, ellátást igénybe vevők és intézményi partnerek személyes-, egészségügyi, egyéb adata 

1. Tájékoztató telefonbeszélgetés rögzítéséről

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.4)– mint adatkezelő – a telefonon történő előjegyzés során elhangzott beszélgetést rögzíti. 

A telefonszámok amelyen folytatott telefonbeszélgetés rögzítésre kerül:

 • 06-1-229-1794

A telefonos előjegyzés beszélgetés megkezdése előtt a központi (gépi) hang a következőt olvassa be az adatkezelésről:

Szövegdoboz: Tájékoztatjuk, hogy a beszélgetés az Intézményünk Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának alapján, rögzítésre kerül.

Ez a hangbemondás minden beszélgetés előtt el kell hangozzon. Amennyiben a telefonáló a rögzítés tényével nem ért egyet, de a vonal nem szakítja meg úgy ezzel a ráutaló magatartásával hozzájárul a telefonbeszélgetés rögzítéséhez.

Az adatkezelés célja: Az esetleges viták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság szolgáltatása, minőségbiztosítás, jogszabályi kötelezettség teljesítése. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása 
A kezelt személyes adatok típusa: hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok 
A tárolás helye: az Intézmény székhelye. 
Az adatkezelés időtartama: 90 nap 
A felvétel megtekintésére visszahallgatására jogosultak: Az rögzített beszélgetés meghallgatására a törvényben erre feljogosítottakon kívül a problémás esetek vagy jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából az Intézmény vezetője annak helyettese, az Intézmény ápolási igazgatója vagy az adatvédelmi tisztviselő jogosult. 
Adatkezelő
Név Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft 
Székhely: 1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5-9. 
Feladata meghatározott eszközön történő hangrögzítés, rögzített hanganyag tárolása, megsemmisítése 

1.1. Hangfelvétel visszahallgatása

A rögzített beszélgetéseket zárt rendszerben tárolódnak és hozzáférésük az engedélyezett személyek számára lehetséges. A hangfelvételeket csak indokolt esetben, jegyzőkönyv felvételével szabad visszahallgatni. A visszahallgatás igényéről és tényéről az adatvédelmi tisztviselőt írásban kell tájékoztatni.

A visszahallgatások készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a:

 • indoklás, jogalap
 • időpontok: felvétel, visszahallgatás
 • a jelenlevő személyek
 • a hanganyag felsorolása, neve, mérete
 • kivonat készítése, az elhangzottak pontos idézése a szövegkörnyezettel együtt

Indokolt eset:

 • ügyfélpanasz
Szövegdoboz: A hanganyagról másolatot készíteni tilos és továbbítása a törvényben meghatalmazott szervek részére, kizárólag írásbeli megkeresésére történhet.

Az Infotv. rendelkezései értelmében, a telefonbeszélgetések legalább két személy, a hívott és a hívást fogadó személy személyes adatának tekintendő, és az azzal kapcsolatos adatok – különösen a beszélgetés tartalma – csak akkor ismerhetők meg harmadik személy által, ha ahhoz az érintett személy előzetesen és önként hozzájárult. 

1.2. Hangfelvétel kezelése

A hangfelvételeket 90 napig lehet tárolni ezután az időpont után az adat5)tárolására nincs jogalap és meg kell semmisíteni.

A hangfelvételeket minden hónap ötödik munkanapjáig kell törölni és erről jegyzőkönyvet kell készíteni.

1.3. Tájékoztatáshoz való jog

A hangfelvételben érintettek – írásos kérelem ellenében – jogosultak arra, hogy a rögzített hangfelvételekről, a kért szintű tájékoztatást kapják. 

Szövegdoboz: A tájékoztatáshoz való jog alapján az érintettek jogosultak a hangfelvételének digitális másolatára.

A hangfelvételben szereplő személyek mindegyike érintett.

Szövegdoboz: Az érintett a hangfelvétel másolatát írásban kell kérje a kért felvétel pontos meghatározásával.

A hangfelvétel másolatának átadása, jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 • az érintettek azonosíthatóságának adatai
 • a kérelmet
 • az átadott adatokat és formátumát
 • az átadás dátumát és helyét
 • átadást és átvételt igazoló aláírásokat.

[1]      olyan adatkérés ami az érintett személy „minden” papíralapon tárolt adatára vonatkozik és nem annak valamilyen szűkített feltételére (pl. legalább az ellátást végző osztály és az ellátás vélt időintervalluma) 

[1]      korlátozott hozzáférés, csak belső használatra

[1]      a továbbiakban: Intézmény vagy DESZ 

[1]      továbbiakban Intézmény vagy DESZ 

[1]      hangfelvétel